About


LIMIT 4 LIFE เป็นช่องทางสื่อของ 'โครงการส่งเสริมการเข้าถึงระบบคมนาคมที่เป็นธรรมและปลอดภัย' ที่นำเสนอเรื่องราวด้านคมนาคมทางบก ในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และขนส่งสาธารณะในพื้นที่ชนบท รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชวนผู้อ่านใช้ชีวิตอย่าง ‘จำกัด’ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึง ‘ข้อจำกัด’ ขององค์ความรู้ จากที่ผู้เชี่ยวชาญในเมืองไทยอาจจะตกหล่นในการศึกษาวิจัย เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ ๆ โดยหวังว่าจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย ด้วยสโลแกน: 

"เพื่อการเข้าถึงระบบคมนาคมที่เป็นธรรมและปลอดภัย" 
(FOR THE ACCESS OF FAIR AND SAFE TRANSPORTATION)


อีเมล: limit4life.project@gmail.com
เฟซบุ๊ค: facebook.com/LIMIT.4.LIFE