พลิกวิกฤต 'ความตายทางถนน' ทั่วโลก ให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทย

เมื่อทั่วโลก ตายทางถนนเพิ่มขึ้น ...


เครดิตภาพ: Matthew Paul Argall

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2013 ระบุว่าทั่วโลกมีคนตายทางถนน 1.24 ล้านคนต่อปี ปี 2015 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 1.25 ล้านคนต่อปี ล่าสุด รายงานปี 2018 เพิ่มขึ้นมาเป็น 1.35 ล้านคน (u.nu/5klpd)

ไทยเองก็ตายทางถนนมากติด 1 ใน 10 ของโลก

กระทรวงคมนาคมของไทยปัจจุบัน ก็ชอบลงทุนโดยหวังผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ อยู่แล้ว 

น่าลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน เช่น ผลิตป้ายจราจรจำนวนมาก เพื่อติดตั้งในเมืองไทย และส่งออกไปต่างประเทศ ก็น่าจะดีไม่น้อย