นั่ง 'รถโดยสาร' ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุได้ถึง 90%


หนึ่งในประเด็นที่ได้รับความนิยมสูง เมื่อพูดถึงความปลอดภัยทางถนนในเมืองไทย คือเรื่องขนส่งสาธารณะ


งานศึกษาจากข้อมูลของกรมทางหลวงสหรัฐ (FHWA) และข้อมูลของสมาคมขนส่งสาธารณะสหรัฐ (APTA) เปรียบเทียบความปลอดภัยของการขับขี่รถกับการใช้บริการขนส่งสาธารณะ[1] คำนวณจากจำนวนคนตายต่อระยะทางที่ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ วิ่งในสหรัฐ พบว่าการนั่งรถไฟรูปแบบต่าง ๆ ปลอดภัยกว่าการขับรถถึง 25 เท่า และรถเมล์ในสหรัฐปลอดภัยกว่าการขับรถถึง 60 เท่า 

แม้ว่าขนส่งสาธารณะในสหรัฐสัมพันธ์กับการต้องเดินหรือปั่นจักรยาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อย่างไรก็ตาม ผู้ทำการศึกษาชิ้นนี้ก็พบข้อมูลจากงานวิจัยอื่นที่พบว่า เมืองที่ยิ่งมีคนใช้ขนส่งสาธารณะมาก ยิ่งมีสัดส่วนการตายทางถนนต่อประชากรน้อย โดยการเดินหรือปั่นจักรยานเพื่อไปยังจุดขึ้นขนส่งสาธารณะยังส่งผลดีต่อสุขภาพด้วย

งานศึกษาอีกชิ้นโดย APTA[2] ระบุว่าการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะต่อระยะทาง 1 ไมล์ ปลอดภัยกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ 10 เท่า โดยการนั่งขนส่งสาธารณะลดความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 90% เมื่อเทียบกับรถยนต์ โดยพื้นที่ที่มีขนส่งสาธารณะมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นในเมือง มีความปลอดภัยทางถนนมากกว่าพื้นที่ที่มีขนส่งสาธารณะน้อยซึ่งส่วนใหญ่คือนอกเมือง 5 เท่า 

การบริหารขนส่งสาธารณะที่ดีจะทำให้การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลลดลง การศึกษานี้ยังชี้ว่าหากประชาชนทั้งประเทศสหรัฐเปลี่ยนจากการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลมาเป็นขนส่งสาธารณะเพียง 3 เที่ยวต่อคน/เดือน ความตายทางถนนในสหรัฐจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

อีกตัวอย่างในกรุงเม็กซิโกซิตี้ เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโก[3] หลังจากมีการก่อสร้างเส้นทางรถเมล์ด่วนพิเศษหรือ BRT ซึ่งมีเลนแยกต่างหาก รถประเภทอื่น ๆ จะมาวิ่งปะปนบนเลนนี้ไม่ได้ โดยก่อสร้างเป็นระยะทางถึง 620 ไมล์ ในกรุงเม็กซิโกซิตี้ สามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้ 40% 

นอกจากนั้นยังลดระยะเวลาการเดินทางได้เกือบ 12 ล้านชั่วโมงต่อปี และยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 113,000 ตันต่อปี


อ้างอิง

[1] https://usa.streetsblog.org/2014/12/19/heres-how-much-safer-transit-is-compared-to-driving/
[2] https://mobilitylab.org/2016/09/08/transit-10-times-safer-driving-makes-communities-safer-says-new-apta-report/
[3] https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/sep/03/bus-public-transport-road-deaths