‘ประยุทธ์’ ลั่น ปี 63 ตายทางถนน ต้องลดลง 33%


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวไว้ในการเป็นประธานเปิด "โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่เมื่อ 16 ธ.ค. 2562
 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการและบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน "ตลอดทั้งปี" รวมทั้งในช่วงเทศกาลสำคัญ ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับกลไกด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับนโยบายและในระดับจังหวัด 4 ด้าน ได้แก่

1) ให้ถือว่าความปลอดภัยทางถนน เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทุกชีวิตของประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่ง และต้องแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น

2) ให้ทุกจังหวัดกำกับ ดูแล ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมี Best Practice ในหลายประเทศ พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนไปศึกษา และให้ความรู้กับประชาชน

3) ให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พร้อมกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของจังหวัด และอำเภอ ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งผลลัพธ์ต้องดีขึ้นทุกปี และ

4) ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มูลนิธิ จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ โดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมลงมือปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถลดอุบัติเหตุในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

พร้อมแนะให้ประชาชนรัก 3 อย่างให้เท่าเทียมกัน คือ รักตนเอง รักครอบครัว และรักคนอื่น เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย ทุกคนมีความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันสร้างชาติให้มั่นคง และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ทำให้สังคมมีความสุข

อีกทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ "น้อยกว่า 21 คนต่อประชากรแสนคน” ภายในปี พ.ศ.2563 ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างการสัญจรปลอดภัยอย่างยั่งยืนในทุกเส้นทางตลอดทั้งปี

ซึ่งปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของไทยอยู่ที่ประมาณ 31 คนต่อประชากรแสนคน

นั่นคือ ปีหน้า จำนวนคนตายทางถนนต้องลดลงจากปีนี้ อย่างน้อย 33% ถึงจะบรรลุเป้าหมาย "น้อยกว่า 21 คนต่อประชากรแสนคน”

ต้องเริ่มตั้งแต่ 7 วันอันตราย ปีใหม่ 63 นี้

เมื่อพ้นช่วงหยุดยาวปีใหม่ ตำรวจต้องรักษาความเข้มงวดไว้เหมือนช่วง 7 วัน แต่อาจเปลี่ยนไปเน้นเครื่องมือที่ไม่ทำให้จราจรติดขัดอย่าง “กล้องจับความเร็วพกพา” ซึ่งมีการส่งมอบไปยังทุกจังหวัดตั้งแต่เดือน ก.ย. ที่ผ่านมา

โดยเฉพาะช่วง 4 โมงเย็น – 3 ทุ่ม เพราะเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ตามภาพ