3.1% ของเด็กอายุ 10-14 ปี ขับรถยนต์เองได้! (?)


จากกลุ่มตัวอย่าง 2,277 คน

สืบเนื่องจากกรณีเด็ก 8 ขวบ ขับรถกระบะ พาเพื่อนเข้าเมือง โลกออนไลน์ วิจารณ์ยับไม่เหมาะสม

ข้อมูลล่าสุดจากการสำรวจเด็กอายุ 10-14 ปี 2,277 คน พบ สามารถ ‘ขับรถจักรยานยนต์’ หรือ ‘ขับรถยนต์’ ได้แล้ว จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย สุขภาพเด็ก ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 พบว่า


จักรยานยนต์ :

กลุ่มตัวอย่างของเด็กอายุ 10 - 14 ปีในการสำรวจครั้งนี้พบว่า 56.3% ขับรถจักรยานยนต์เองทั้งที่อายุยังไม่ถึงวัยที่จะทำ ใบขับขี่ โดย ‘เด็กชาย’ ขับรถจักรยานยนต์เอง 61.8% ซึ่งมากกว่า ‘เด็กหญิง’ ที่ขับเอง 50.5% ซึ่งแบ่งเป็น ‘เด็กนอกเขตเทศบาล’ ขับรถจักรยานยนต์ (63.5%) มากกว่า ‘เด็กในเขตเทศบาล’ (44.3%)

เมื่อแยกตาม ‘ภาค’ กลุ่มตัวอย่างในกทม.ขับรถจักรยานยนต์น้อยกว่าเด็กในภาคอื่น ๆ อย่างชัดเจน โดยอยู่ที่เพียง 23.1%, ภาคกลาง 53.2%, ภาคเหนือ 55.7%, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 61.4%, และภาคใต้มีเด็กขับรถจักรยานยนต์สูงสุด ที่ 63.9%

สำหรับอายุที่เริ่มขับรถจักรยานยนต์เอง เด็กอายุน้อยที่สุดที่เริ่มขับรถจักรยานยนต์เอง คือ 7 ปี โดยอายุเฉลี่ยที่เริ่มขับเองคือ 10.9 ปี เพศชาย 10.1 ปี เพศหญิง 11.1 ปี ซึ่งไม่พบความแตกต่างระหว่างในและนอกเขตเทศบาล อายุเฉลี่ยที่เริ่มขับจักรยานยนต์เองของเด็กในกรุงเทพฯ  ต่ำสุดคือ 10.3 ปี

เด็กที่ขับจักรยานยนต์เองในหนึ่งเดือนก่อนการสำรวจของรายงานนี้ 5.1% ไม่เคยสวมหมวกนิรภัย ซึ่งลดลงอย่างมากจากการสำรวจครั้งก่อนหน้าที่พบสูงถึง 65% เด็กในการสำรวจครั้งนี้สวมหมวกนิรภัยขณะขับจักรยานยนต์เองเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดย 53.7% สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง และ 38.2% สวมหมวกนิรภัยเป็นบางครั้ง ต่างจาก การสำรวจครั้งก่อนหน้า ที่พบ 4.5% และ 7% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามอัตราการสวมหมวกนิรภัยมีความแตกต่างกันระหว่างภาค โดยเด็กใน ‘ภาคใต้’ สวมหมวกนิรภัยขณะขับจักรยานยนต์ ‘ต่ำกว่า’ ภาคอื่น และในเด็กที่เคยซ้อนท้ายจักรยานยนต์ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา สัดส่วนของการสวมหมวกนิรภัยสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนหน้า ที่พบถึง 70.4% ไม่เคยสวมหมวกนิรภัยขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และมีเพียง 5.6% ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง


รถยนต์ :

กลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 10 - 14 ปี ที่ขับรถยนต์เองมี 3.1% ซึ่งน้อยกว่าเด็กที่ขับรถจักรยานยนต์เองเป็นอย่างมาก แต่กลับสูงขึ้นกว่าการสำรวจครั้งก่อนหน้า ที่พบ 1.9% โดย ‘เพศชาย’ ขับรถยนต์เองสูงกว่าเพศหญิงอย่างชัดเจน (4.5% ต่อ 1.7%) ‘เพศหญิง’ ขับรถยนต์เองเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนหน้า ที่พบเพียง 0.5% โดย ‘เด็กในเขตเทศบาล’ ขับรถยนต์เอง 3.5% ซึ่งสูงกว่า ‘เด็กนอกเขตเทศบาล’ ที่พบ 2.9%

เมื่อแยกตาม ‘ภาค’ เด็กในภาคกลางขับรถยนต์เองสูงกว่าภาคอื่น โดยอยู่ที่ 4.2%, เด็กในกรุงเทพฯและภาคเหนือ 3%, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.7%, และภาคใต้ 2.4% สำหรับอายุน้อยที่สุดที่เริ่มขับรถยนต์เอง คือ 10 ปี ทั้งชายและหญิงเท่ากัน มีความแตกต่างระหว่างเขตการปกครองและภาคเล็กน้อย

เด็กที่ขับรถยนต์เองในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนการสำรวจของรายงานนี้ 24.6% คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง, 28.5% คาด เป็นบางครั้ง, และ 46.5% ไม่เคยคาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งเด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนหน้า ที่พบ 22% คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง, 20.3% คาดเป็นบางครั้ง, และ 58% ไม่เคยคาดเข็มขัดนิรภัย 

สำหรับเด็กที่เคยนั่งข้างหน้าข้างคนขับรถยนต์ในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนการสำรวจ พบว่า 79.8% ของเด็กเหล่านี้คาดเข็มขัดนิรภัยซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนหน้า

นอกจากนี้ยังพบว่า สัดส่วนของเด็กอายุ 10 - 14 ปี ที่ ‘ขับรถจักรยานยนต์’ หรือ ‘ขับรถยนต์’ หลังดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เปรียบเทียบผลสำรวจจาก พ.ศ. 2544 - 2557

พ.ศ. 2544 = 38.4%
พ.ศ. 2551 - 2552 = 5.7%
พ.ศ. 2557 = 1.2%